فهرج

شماره ۶۹۵۳
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴.۳ تا °۵۵
عرض جغرافیایى از °۳۱.۵ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان قریب، جلالی،جعفریان، خبازنیا،صادقی، سامانی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه خراسانKuh e khorasan، تاقدیس نرکوهNar kuh Anticline، گسل انارAnar Fault

کلید واژه ها: یزد