بهادران

شماره ۶۹۵۲
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴.۳ تا °۵۵
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۱.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مجیدی فرد، وزیری، سعیدی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل کوه سفید، گسل گدارهیزم، کوه تنگ چنار

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد