رباط

شماره ۶۹۵۰
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴.۳ تا °۵۵
عرض جغرافیایى از °۳۰ تا °۳۰.۵
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه چاه باغ، کوه تله سیاه،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان