کر‌سفید

شماره ۱۹۹۲
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴.۳ تا °۵۵
عرض جغرافیایى از °۲۹.۵ تا °۳۰
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان روشن روان، امینی، سبزه ئی،
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل چشمه انجیرCheshmeh Anjir Fault، کوه سورمه Kuh e Surmeh، کوه چاه قند Kuh e chah ghand

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان