بسطام

شماره ۷۰۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵ تا °۵۵.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان حاجی حسینی، قاسمی، کریمی نیا، سعیدی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل میامى، گسل قدس، گسل آرمیران Armiyran Fault

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سمنان