عروسان

شماره ۷۰۵۸
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵ تا °۵۵.۳
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۴.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان هوشمندزاده، نبوی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه کم خاشاک

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان