خور

شماره ۷۰۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵ تا °۵۵.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه عباس آباد Kuh e Abbas abad، کوه خوشابKuh e Khushab، کوه دره انجیرKuh e Dareh Anjir، دشت کویرDasht e Kavir

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان