بیاضه

شماره ۷۰۵۶
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵ تا °۵۵.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاچه نمک Daryache Namak، کوه مبارک Kuh e Mobarak، کوه سرخ Kuh e Sorkh، کوه بیاضه Kuh e Bayazeh

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد