آریز(آبریز)

شماره ۷۰۵۴
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵ تا °۵۵.۳
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۲.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مجیدی، باباخانی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه آبریز، کوه تکاب، کوه کفتارى، گسل پشت بادام

کلید واژه ها: یزد