بافق

شماره ۷۰۵۳
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵ تا °۵۵.۳
عرض جغرافیایى از °۳۱.۵ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان رشید، پشتکوهی، کشانی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل بافق- پشت بادام، گسل کویر درنجیر، کویردرنجیر

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد