لیتولوژی_آباده طشك 6749

شماره برگه ۶۷۴۹
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ط. یوسفی ، س. کارگر

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: آباده طشك // شماره برگه: 6749 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: ط. یوسفی ، س. کارگر // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور