انار

شماره ۷۰۵۱
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵ تا °۵۵.۳
عرض جغرافیایى از °۳۰.۵ تا °۳۱
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه نمکى، کوه تزرج Kuh e Tezerj، رود هشین

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان