شهربابک

شماره ۷۰۴۹
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵ تا °۵۵.۳
عرض جغرافیایى از °۳۰ تا °۳۰.۵
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه مدوارپایین Kuh e Medvar e paiin، کوه سارا Kuh e Sara، کوه گارى Kuh e Gari

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان