زردو

شماره ۷۰۴۹
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵ تا °۵۵.۳
عرض جغرافیایى از °۲۹.۵ تا °۳۰
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان اشراقی، روشن پژوه ، سبزه ئی
عناصر و داده های موجود در نقشه فروافتادگى سیرجان Sirjan Depression، کوه قوچون، کوه قله دشت

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان