رستاق

شماره ۷۰۴۶
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵ تا °۵۵.۳
عرض جغرافیایى از °۲۸ تا °۲۸.۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: فارس