دوزین

شماره ۷۱۶۴
مقیاس 1:100000
نام استان گلستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۳ تا °۵۶
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۷.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سهندی، سلامتی، شفایی
عناصر و داده های موجود در نقشه زون کپه داغ، زون بینالود، کوه دانیال Kuh e Danyal، کوه سرگل Kuh e Sargol،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: گلستان