میامى

شماره ۷۱۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۳ تا °۵۶
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان امینی، مهرپرتو، قلمقاش
عناصر و داده های موجود در نقشه ناودیس سالک Salak Syncline، کوه قبله Kuh e Ghebleh، گسل سوخته کوه Sokhteh kuh Fault

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سمنان