دره‌دائى

شماره ۷۱۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۳ تا °۵۶
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان قاسمی، حاج حسینی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه کتى سفید Kuh e Kati sefid، گسل سفیدسنگ Sefidsang Fault،گسل تنگ شورى Tang e shori Fault،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سمنان