زمان‌آباد

شماره ۷۱۵۵
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۳ تا °۵۶
عرض جغرافیایى از °۳۲.۵ تا °۳۳
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان باباخانی، پورلطیف، سعیدی، قلمقاش
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل گرو Garou Fault، کوه ناتک ،کوه تاشک

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد