لیتولوژی_نور 6463

شماره برگه ۶۴۶۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. رضائیان
سال تهیه ۲۰۰۲

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: نور // شماره برگه: 6463 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 2002 // تهیه کننده: م. رضائیان // ناظر علمی: م. ح. نبوی، ن.ح. خان ناظر // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور