اسفوردى

شماره ۷۱۵۳
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۳ تا °۵۶
عرض جغرافیایى از °۳۱.۵ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مهدوی، سهیلی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سرخ، کوه ناریگان، کوه ریگو

کلید واژه ها: یزد