لیتولوژی-مشکان 7663

شماره برگه ۷۶۶۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۲۰۰۰

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مشكان // شماره برگه: 7663 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 2000 // تهیه کننده: ب.امینی، ن.ح.خان ناظر // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور