پاریز

شماره ۷۱۴۹
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۳ تا °۵۶
عرض جغرافیایى از °۲۹.۵ تا °۳۰
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه مامزار،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان