گسل_داراب 6947

شماره برگه ۶۹۴۷
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ش. کارگر
سال تهیه ۲۰۰۳

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: داراب // شماره برگه: 6947 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 2003 // تهیه کننده: ش. کارگر // ناظر علمی: م. ج. عندلیبی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور