باغات

شماره ۷۱۴۷
مقیاس 1:100000
نام استان هرمزگان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۳ تا °۵۶
عرض جغرافیایى از °۲۸.۵ تا °۲۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان عزیزان، روشن روان، ناظم زاده، سبزه ئی، نوازی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه ملوس،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: هرمزگان