سنندج 5460- چین

شماره برگه ۵۴۶۰
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع. ح. سرتیپی
سال تهیه ۱۳۸۴
ناظر علمی: م.ر. سهندی