لیتولوژی-مهدي آباد 6855

شماره برگه ۶۸۵۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان س.م.نبوی، ح.ترشیزیان
سال تهیه ۱۳۸۳

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مهدي آباد // شماره برگه: 6855 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1383 // تهیه کننده: س.م.نبوی، ح.ترشیزیان // ناظر علمی: ع. الف. نوگل سادات // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور