لیتولوژی-مشگین شهر 5566

شماره برگه ۵۵۶۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۹۹۴

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مشگین شهر // شماره برگه: 5566 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1994 // تهیه کننده: ب.امینی // ناظر علمی: م.ه.امامی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور