لیتولوژی-مصر 6958

شماره برگه ۶۹۵۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مصر // شماره برگه: 6958 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: تکنواسپورت، م. سوساو، ا. دوریان کین، ا. سلیوانو، ن. دسیاتریک // ناظر علمی: م. ح. نبوی، ع. ر. هوشمندزاده // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور