رباط قره‌بیل

شماره ۷۲۶۴
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۶ تا °۵۶.۳
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۷.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سلامتی، کریمی، شفیعی، وزیری، سهندی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه معدن، تاقدیس معدن، کوه چشمه، گسل سیاه کوه

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى