دوستان

شماره ۴۸۶۵
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۴ تا °۴۴.۳
عرض جغرافیایى از °۳۷.۵ تا °۳۸
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى