عباس آباد

شماره ۷۲۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۶ تا °۵۶.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان جعفری، خبازنیا، امامی، سبزه ئی، توکلی، عروج نیا، وکیلی
عناصر و داده های موجود در نقشه تاقدیس سیاه کوه، گسل سیاه کوه، تاقدیس میاندشت

کلید واژه ها: سمنان