ابریشم‌رود

شماره ۷۲۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۶ تا °۵۶.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سمنان