لیتولوژی_نوك آباد 8147

شماره برگه ۸۱۴۷
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. ر. سهندی، م. محجل
سال تهیه ۱۹۸۴

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: نوك آباد // شماره برگه: 8147 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1984 // تهیه کننده: م. ر. سهندی، م. محجل // ناظر علمی: ج. افتخارنژاد // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور