لیتولوژی_صفي آباد 7563

شماره برگه ۷۵۶۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج. رادفر
سال تهیه ۱۹۹۹

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: صفي آباد // شماره برگه: 7563 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1999 // تهیه کننده: ج. رادفر // ناظر علمی: م.ر. سهندی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور