لیتولوژی_اورديب 6956

شماره برگه ۶۹۵۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان Yu. Perfiliev, L. Aistov, E. Selivanov, N. Remizov, B. Melnikov

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: اورديب // شماره برگه: 6956 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: Yu. Perfiliev, L. Aistov, E. Selivanov, N. Remizov, B. Melnikov // ناظر علمی: م. ح. نبوی، ع. ر. هوشمند زاده // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور