چین_اروميه 5065

شماره برگه ۵۰۶۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان غ. ع. سلطانی سیسی
سال تهیه ۱۳۸۵

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال