حلوان

شماره ۷۲۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۶ تا °۵۶.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان شیخ الاسلامی، زمانی، آقانباتی، سعیدی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل کلمرد، گسل راهدار، گسل رباط گور

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى