شمال‌بهاباد

شماره ۷۲۵۴
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۶ تا °۵۶.۳
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۲.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان فریدی، نوازی،سعیدی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل بهاباد، ناودیس بند حلقه، گسل سنگاب سرخ

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد