داورزن

شماره ۷۳۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۶.۳ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان رادفر، کهنسال، ذوالفقاری، بهرهمند
عناصر و داده های موجود در نقشه تاقدیس کهک، گسل تراست آبرود،گسل تراست ده نو

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سمنان