لیتولوژی_اسفندقه 7447

شماره برگه ۷۴۴۷
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع. شهرکی قدیمی

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: اسفندقه // شماره برگه: 7447 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: ع. شهرکی قدیمی // ناظر علمی: م.ر. سهندی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور