چین_اخلمد (رادكان) 7763

شماره برگه ۷۷۶۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان الف. پورلطیفی
سال تهیه ۱۳۸۵

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: اخلمد (رادكان) // شماره برگه: 7763 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1385 // تهیه کننده: الف. پورلطیفی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور