احمدآباد

شماره ۷۳۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۶.۳ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه کویر احمدآباد

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سمنان