چین_اردستان 6456

شماره برگه ۶۴۵۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج. رادفر ، م.ر امینی چهرق
سال تهیه ۱۹۹۹

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: اردستان // شماره برگه: 6456 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1999 // تهیه کننده: ج. رادفر ، م.ر امینی چهرق// ناظر علمی: م.ه.امامی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور