چین_رستاق 7046

شماره برگه ۷۰۴۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۸۸

مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: رستاق // شماره برگه: 7046 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1388 // تهیه کننده: س. سیفوری پور // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور