گسل_زردو 7049

شماره برگه ۷۰۴۹
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۹۹۴

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: زردو // شماره برگه: 7049 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1994 // تهیه کننده: س.الف.اشراقی،ج.روشن روان // ناظر علمی: م.سبزه ئی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور