زوزن(سلطان آباد قائن) 7958- گسل

شماره برگه ۷۹۵۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان غ.بلوریان، م.صفری
سال تهیه ۱۳۸۴

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال