گسل_زیوه 5568

شماره برگه ۵۵۶۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۹۹۶

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: زيوه // شماره برگه: 5568 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1996 // تهیه کننده: ع.اسدیان، الف.اسکوئی // ناظر علمی: ف.رحیم زاده // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور