لیتولوژی-زاهدان 8148

شماره برگه ۸۱۴۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۹۷۸

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: زاهدان // شماره برگه: 8148 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1978 // تهیه کننده: م.س.باکر،پ.س.گریفیتس،س.ک.کهر، ب.ر.لیود،م.ادینگا // ناظر علمی: ر.ج.داویز،و.س.تورنر // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور