شیرگشت

شماره ۷۳۵۸
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۶.۳ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۴.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان Rutner,نبوی، حاجیان، علوی نائینی, آقانباتی
عناصر و داده های موجود در نقشه ازبک کوه، کوه بم، کویر نمک Kavir e Namak

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى